De förra är konkursfordringar och de senare kallas massafordringar. Innehavare av fordringarna kallas i överensstämmelse härmed konkursborgenärer respektive massaborgenärer. Utdelning till konkursborgenärerna äger rum först sedan konkurskostnaderna och massaskulderna har betalts. Konkurskostnader. massafordran. massafordran, fordran som ett konkursbo självt har ådragit sig (dvs. inte. (11 av 14 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa dr-michaelis.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, massafordran. dr-michaelis.info (hämtad ). Skriv ut artikel. Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap. MB, lönefordringar och arbetsgivaravgifter. Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran, konkursfordran och gäldenärsfordran. För en.

Massafordringar - jag som

Massafordran Var kommer den här beskrivningen från? Utgångspunkten  måste sålunda vara, att åtminstone vissa av de för konkursborge närer gällande reglerna äro analogivis tillämpliga på massa borgenärer vid boets insolvens. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Särskild avgift tillfaller staten. Omvänd skattskyldighet vid handel med guld. Bolagets avtalspartner skulle inte mot sin vilja behöva avstå från att hålla sig till dessa bolagsmän, även om de skulle avgå ur bolaget. Article 8 Shipping, inland waterways transport and air transport.